BOARD#14

E
none

  K 8 4 2
  9 6
  8 6 5
  A J 8 2
 
  A 7
  4 2
  A K 9 4 3
  Q 9 4 3
  Q J
  Q J 8 5
  Q J 10 7
  10 6 5
    10 9 6 5 3
  A K 10 7 3
  2
  K 7
 
tablecontr.byleadtr.scorebutler
 NS  EW 
  1  3sSdA+1170-5
 3sSh2+1170-5
  2  2hSh3+3200-4
 4sSdA=420+2
  3  4sNdA=420+2
 4sSdK=420+2
  4  4sSdA=420+2
 4sSdA+1450+3
datum+340